TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ YẾU/Sách: “Hồ Chí Minh – con người của sự sống”

GS.TS MẠCH QUANG THẮNG

– Ban Chỉ đạo tổng kết lý luận (Ban Chấp hành Trung ­ương Đảng Cộng sản Việt Nam): Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 – 2006), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh – Những sự kiện, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội, 1990.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Những tên gọi bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.

– Nguyễn Trần Bạt: Văn hoá và con người, Nxb Văn hoá thông tin (In lần thứ hai), Hà Nội, 2006.

– Nguyễn Trần Bạt: Suy tưởng (Tập tiểu luận), Nxb Hội nhà văn, Hà Nội, 2005.

– Nguyễn Trần Bạt: Cải cách và sự phát triển (Tiểu luận), Nxb Hội nhà văn, Hà Nội, 2005.

– C. Brinton, J. B. Christopher, R. L. Wolff: Lịch sử phát triển văn hoá, văn minh nhân loại, Nxb Văn hoá-Thông tin, Hà Nội, 1994.

– Phan Bội Châu: Toàn tập (10 tập), Ch­ương Thâu sưu tầm và giới thiệu, Nxb Thuận Hoá, Huế, 1990.

– Philippe Devillers: Pari – Sài Gòn – Hà Nội, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 1993.

– Lê Duẩn: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1986.

– Phạm Ngọc Dũng (Chủ biên): Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin về Đảng Cộng sản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.

– Thành Duy (Chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.

– Thành Duy: Cơ sở khoa học và nền tảng văn hoá của tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998.

– Thành Duy – Lê Quý Đức: Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nền văn hoá đạo đức ở n­ước ta hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2007.

– Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, từ tập 1 đến tập 54, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

– Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

– Phùng Khắc Đăng (Chủ biên): Giáo dục chủ nghĩa yêu n­ước, xây dựng ý chí quyết thắng cho quân và dân ta hiện nay, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2006.

– Trần Bạch Đằng – Trần Văn Giàu: Vĩ đại một con người, Nxb Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 2004.

– Phạm Văn Đồng: Hồ Chủ tịch – Hình ảnh của dân tộc, tinh hoa của thời đại, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1974,

– Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh – một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1990.

– Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh – quá khứ, hiện tại và tương lai, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991.

– Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trên con đường dân giàu, n­ước mạnh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993.

– Phạm Văn Đồng: Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.

– Thomas L.Friedman: Chiếc Lexus và cây ô liu (Toàn cầu hoá là gì?), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005 (tiếng Việt).

– Thomas L.Friedman: Thế giới phẳng (Tóm l­ược lịch sử thế giới thế kỷ XXI), Nxb Trẻ, 2006 (tiếng Việt).

– Võ Nguyên Giáp (Chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đ­ường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997.

– Võ Nguyên Giáp: Những chặng đường lịch sử, Nxb Văn học, Hà Nội, 1975.

– Trần Văn Giàu: Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng Tháng Tám (3 tập), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1973, 1975, 1985.

– Trần Văn Giàu: Triết học và tư tưởng, Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1998.

– Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch: Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch – Hà Nội, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006.

– Hồng Hà: Bác Hồ trên đất nước Lênin, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1980.

– Lê Mậu Hãn (Chủ biên), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư­: Đại cương Lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội,  1998.

– Lê Mậu Hãn: Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.

– Lê Mậu Hãn (Chủ biên), Bùi Đình Phong, Mạch Quang Thắng: Tư tưởng Hồ Chí Minh rọi sáng con đ­ường cách mạng Việt Nam, Nxb Nghệ An, 2003.

– Daniel Hémery: Hồ Chí Minh, từ Đông Dương đến Việt Nam, Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 2005.

– Giôn Lê Văn Hoá: Tìm hiểu nền tảng văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Hà Nội, 1995.

– Hội thảo khoa học quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995.

– Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Song Thành chủ biên): Hồ Chí Minh – Tiểu sử, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006.

– Phan Văn Hoàng: “Có phải Chính phủ Mỹ không dính líu đến sự mở đầu của chiến tranh Việt – Pháp?”, Tạp chí Xưa và Nay, số 316, tháng 9 năm 2008.

– Vũ Đình Hoè: Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh, Nxb Văn hoá-Thông tin – Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001.

– Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Kim Lai: Những vấn đề toàn cầu trong thời đại ngày nay, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2005.

– Lê Văn Hiến: Nhật ký của một bộ tr­ưởng, 2 tập, Nxb Đà Nẵng, 1995.

– Lê Văn Hiến: Chuyến công cán đặc biệt, Nxb Đà Nẵng, 1986.

– Hội nghị quốc tế: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990.

– Nguyễn Quốc Hùng: Nguyễn Ái Quốc với Quốc tế Cộng sản, Thông báo khoa học, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, 1990.

– Nguyễn Quốc Hùng: 60 năm tác phẩm Đông Dương của V. I.a. Vaxiliêva và tình hữu nghị Việt – Nga, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 11 (204), 11-2007.

– Cao Xuân Huy: Tư tưởng phư­ơng Đông – Gợi những điểm nhìn tham chiếu, Nxb Văn học, Hà Nội, 1995.

– Đỗ Huy: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền văn hoá mới Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000.

– Đỗ Quang H­ưng: Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh, Nxb Lao Động, Hà Nội, 1999.

– Trần Trọng Kim: Nho giáo (Trọn bộ), Nxb Văn học, Hà Nội, 2003.

– Vũ Ngọc Khánh: Hồ Chí Minh với tâm thức folklore Việt Nam, Nxb Thanh Hoá, 1990.

– Vũ Ngọc Khánh: Minh triết Hồ Chí Minh, Nxb Văn hoá – Thông tin, Hà Nội, 1999.

– Vũ Khiêu – Thành Duy: Đạo đức và pháp luật trong triết lý phát triển ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000.

– Đặng Xuân Kỳ: Ph­ương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997.

– Đặng Xuân Kỳ: Dư­ới ánh sáng t­ t­ởng Hồ Chí Minh, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội, 1990.

– Đặng Xuân Kỳ: Tư tư­ởng Hồ Chí Minh về phát triển văn hoá và con người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

– Vũ Kỳ: Những bức thư­ kể chuyện Bác Hồ, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984.

– Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1989.

– Kỷ yếu về Hội thảo khoa học quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990.

– T. Lan: Vừa đi đư­ờng, vừa kể chuyện, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976.

– Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ: Đại cương Lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998.

– Đinh Xuân Lâm, Bùi Đình Phong: Hồ Chí Minh, văn hoá và đổi mới, Nxb Lao Động, Hà Nội, 2001.

– Hoàng Văn Lân: Bảy luận điểm về kẻ sĩ trong học thuyết Khổng Tử, Tạp chí X­ưa và Nay, số 283 (5-2007) và số 285 (6-2007).

– V.I. Lênin: Toàn tập, T. 38, Nxb Tiến Bộ, Mátxcơva, 1977 (tiếng Việt).

Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2006.

– Phan Ngọc Liên, Nghiêm Văn Thái: Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, Nxb Viện Thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993.

– Phan Ngọc Liên (Chủ biên): Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

– Phan Ngọc Liên (Chủ biên): Hồ Chí Minh – Những hoạt động quốc tế, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994.

– Phan Ngọc Liên: Hồ Chí Minh với tiến trình lịch sử dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.

– Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Việt Nam và những tâm lòng bạn bè, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

– Nguyễn Văn Linh: Bác Hồ sống mãi với non sông, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1990.

– Ngô Đăng Lợi: Nguyễn Thế Truyền – Một nhà trí thức đáng kính, Tạp chí Xưa và Nay, số 312, tháng 7 năm 2008.

– Nguyễn Khắc Mai: Dân chủ – Di sản văn hoá Hồ Chí Minh, Nxb Lao Động, Hà Nội, 1997.

– Shiraishi Masaya: Phong trào dân tộc Việt Nam và quan hệ của nó với Nhật Bản và châu Á. Tư tưởng của Phan Bội Châu về cách mạng và thế giới, Tập I và Tập II, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, 12 tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 1996.

– Robert S. Mc Namara: Nhìn lại quá khứ, tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

– Furuta Motoo: Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc và đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997.

– Edgar Morin: Thách đố của thế kỷ XXI – Liên kết tri thức, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2005.

– Phạm Xuân Nam (Chủ biên): Triết lý phát triển ở Việt Nam – Mấy vấn đề cốt yếu, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002.

– Vũ Dương Ninh: Việt Nam – thế giới và hội nhập (Một số công trình tuyển chọn), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2007.

– Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên): Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, Nxb Lao Động, Hà Nội, 2000.

– Bá Ngọc: Hồ Chí Minh – Những tên gọi đi cùng năm tháng, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2003.

– Nguyễn Tôn Nhan (Giảng nghĩa và chú giải): Lão Tử – Đạo đức kinh, Nxb Văn học, Hà Nội, 1999.

– Nhiều tác giả: Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hoá, Tập I và II, Nxb Lao Động, Hà Nội, 2001.

– Trịnh Nhu – Vũ Dư­ơng Ninh: Về con đ­ường giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, 1996.

– A. L. Patti: Tại sao Việt Nam?, Nxb Đà Nẵng, 1995.

– Đào Phan: Hồ Chí Minh: Danh nhân văn hoá, Nxb Văn hoá – Thông tin, Hà Nội, 1991.

– Đào Phan: Đạo Khổng trong văn Bác Hồ, Nxb Văn hoá – Thông tin, Hà Nội, 1996.

– Nguyễn Hồng Phong: Văn hoá chính trị Việt Nam – Truyền thống và hiện đại, Nxb Văn hoá- Thông tin, Hà Nội, 1998.

– Tiêu Phong: Hai chủ nghĩa một trăm năm, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.

– Bùi Đình Phong: Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, Nxb Lao Động, Hà Nội, 2007.

– Nguyễn Phan Quang: Thêm một số tư liệu về hoạt động của Nguyễn ái Quốc trong thời gian ở Pháp 1917 – 1928, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1989.

– Tr­ương Hữu Quýnh (Chủ biên), Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh: Đại cư­ơng Lịch sử Việt Nam, Tập I, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998.

– Sôphia Quin Judge: Hồ Chí Minh, những triển vọng nghiên cứu mới qua hồ sơ lưu trữ của Quốc tế Cộng sản (Tài liệu dịch tiếng Việt, lưu tại Viện Hồ Chí Minh thuộc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

– Sôphia Quin Judge: Hồ Chí Minh, những năm tháng lưu lạc 1919-1941, London, 2000 (Tài liệu dịch tiếng Việt, lưu tại Viện Hồ Chí Minh thuộc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

– Amartya Sen: Phát triển là quyền tự do, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Nxb Thống kê, Hà Nội, 2002.

– Phan Xuân Sơn: Sự truyền bá tư tưởng dân chủ t­ư sản phương Tây vào Việt Nam đầu thế kỷ XX và ảnh hưởng của nó đối với Nguyễn Tất Thành, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 4 (83) – 2007.

– Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1975.

– Lê Văn Tích (Chủ biên): Đ­ưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống – Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

– Cao Tự Thanh: Theo Tâm hay theo Pháp? Tạp chí Tia Sáng, số 18, ngày 20-9-2008, tr. 12 – 13.

– Song Thành (Chủ biên): Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.

– Song Thành: Hồ Chí Minh – Nhà tư tư­ởng lỗi lạc, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2005.

– Song Thành: Về sự kiện Bác Hồ đến nước Mỹ, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 11 (204), 11-2007.

– Nguyễn Thành: Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội, 1988.

– Hồ Bá Thâm: Sức mạnh tư duy Hồ Chí Minh, Nxb Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 2003.

– Trần Đức Thảo: Vấn đề con người và chủ nghĩa “lý luận không có con người”, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 2000.

– Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nxb Sao mới, Bắc Kinh, 1990 (tiếng Việt).

– Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc tại Pari 1917-1923, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội, 1989.

– Phan Châu Trinh: Tuyển tập, Nxb Đà Nẵng, 1995.

– Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, Đại học quốc gia Hà Nội: Việt Nam trong thế kỷ XX, 4 tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 – 2002.

– Trư­ờng-Chinh: Hồ Chí Minh – lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1975.

– Trường-Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976.

– Trường-Chinh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội, 1991.

– Trư­ờng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.

– Văn phòng Quốc hội (Lê Mậu Hãn, Nguyễn Văn Thư­ biên soạn): Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946 – 1960, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994.

– Văn phòng Quốc hội (Lê Mậu Hãn biên soạn): Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1960 – 1976, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.

Văn thơ Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhóm biên soạn: Vũ Văn Sạch, Vũ Thị Minh Hư­ơng, Philippe Papin, Ngư­ời giới thiệu: Giáo sư­ Đinh Xuân Lâm, Nxb Văn hoá, Cục lưu trữ nhà nước Việt Nam, Viện Viễn Đông bác cổ Pháp, 1997.

– Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, 10 tập, Nxb Thông tin lý luận và Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1992 – 1996.

– Viện sử học Việt Nam: Lịch sử Việt Nam 1954 – 1965, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995.

– Nguyễn Khắc Viện: Tác phẩm, Tập I, Nxb Lao Động, Hà Nội, 2003.

– Việt Nam 20 năm đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

– UNESCO và Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam: Hội thảo quốc tế: Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990.

– Uỷ ban Khoa học xã hội: Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990.

– Uỷ ban quốc gia về thập kỷ quốc tế phát triển văn hoá: Thập kỷ thế giới phát triển văn hoá, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 1992,

– Nguyễn Văn Út (biên soạn): 9 bản tuyên ngôn độc lập, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2006.

– Đ. Xớckin: Quốc tế Cộng sản với vấn đề dân tộc và thuộc địa, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1960.

– Viện Văn hoá: Hồ Chí Minh và văn hoá Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1990.

– Trần Quốc Vượng: Văn hoá Việt Nam – Tìm tòi và suy ngẫm, Nxb Văn học, Hà Nội, 2003.

– Các tài liệu trên mạng internet, đặc biệt là http://www.chungta.com; http://www.sachhay.com; http://www.vnn.vn

– Những tài liệu lưu trữ tại:

Cục Lư­u trữ thuộc Văn phòng Trung ư­ơng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cục Lưu trữ Nhà nước Việt Nam.

Bảo tàng Hồ Chí Minh thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

TÀI LIỆU TIẾNG NGA VÀ TIẾNG BUNGARI

– С.Афонин, Е.Кобелев: Товарищ Хо Ши Мин, Политиздат, Москва, 1980.

Болшая Советская Энциклопедия, Том 12, Советская Энцклопедия, М.,  1973.

– В. Я. Василиева: Индокитай, Изд.  САН,  Москва –   Ленинрад, 1947.

Димитров Георги – выдющий революцонер и теоретик, Москва, Ипл., 1982.

– Институт Марксизма – ленинизма при ЦК КПСС: Второй Конгресс Комминтерна, ИПЛ, 1972.

– Институт Марксизма – ленинизма при ЦК КПСС: Георгий Димитров – выдающий ревоюционнер и теоретик, ИПЛ, 1982.

– Институт Марксизма – ленинизма при ЦК КПСС: Историческое значение VII Конгресса Комминтерна, ИПЛ, М., 1986.

– Институт Марксизма – ленинизма при ЦК КПСС: Коммунистический Интернационал. Кратский исторический очерк, ИПЛ, М., 1969.

– Институт Марксизма – ленинизма при ЦК КПСС: Комминтерн и его ревоюционные традиции, ИПЛ, М., 1969.

– Институт Востоковедения: История Вьетнама в новое время, Наука, М., 1986.

– Интернационная корреспенденция, н. 44, 1930.

Историческое значение  VII конгресса, Москва, Ипл., 1986.

– Комминтерн и Восток, ГРВЛ, М., 1969.

– Коммунистический Интернационал перед VII всемирном конгрессом,  ЦК КП (ь), М., 1935.

– Коммунистический Интернационал в документах 1919 – 1932, М., 1933.

Комунистиският Интернационал и БКП, кратък исторически очерк, София, 1970.

Ленин и Коммунистический Интернационал, ИПЛ, М., 1970.

– Мхитарян С.А.: Подьем революцонного движение в Индокитая в начале 30-х годов XX в, Наука, М., 1975.

– Мхитарян С.А.: Вьетнамская революция: Вопросы теории и практикии, Наука, М., 1986.

– Огнетов: Коминнтерн и Вьетнамская революция, Политиздат, Москва,  1980.

Писмо Индо-китайским товарищвам, документ Архива новой и новейшей истории РФР, Ф. 495, Оп. 154, Д. 585.

Писмо Индо-китайским товарищвам 19 марта 1932, документ Архива новой и новейшей истории РФР, Ф. 517, Оп.кк 1, Д. 125.

Проек писмо Индо-китайским товарищвам, документ Архива новой и новейшей истории РФР, Ф. 495, Оп.154, Д. 462.

– Резников А.Б.: Стратегия и татика Коммунистического Интернационала по национально-колониальому вопросу, ИПЛ, М., 1978.

Резолюция VII всемирного конгресса Коммунистического Интернационала, М., 1935.

VII Конгресс Коммунистического Интернационала и борьба против Фашизма и войны, Москва, 1975.

– А.А. Соколов: Коминтерн и Вьетнам. Подтотовка вьетнамских политических кадров в коммунистических вузах СССР 20 – 30 годов, Москва,1988.

– Темкин Я.Г.: От второго к третьему Интернационалу, Мысль, М., 1978.

Четвертый конгресс Комминтерна. Разработка конгрессом стратегии и тактики коммунистического движения в новых условиях. Политика единово фронта, ИПЛ, М., 1980.

TÀI LIỆU TIẾNG PHÁP VÀ TIẾNG ANH

– Pierre Brocheux: Ho Chi Minh, Presses des Sciences Politiques, Paris, 2000.

– Bernard Fall: Ho Chi Minh, de la rÐvolution (1920 – 1966), Plon, Paris, 1967.

– P. Dellivers: Histoire du Vietnam de 1940 µ 1952, Seuil, Paris, 1952.

– David Halberstam: Ho, Randoom House Inc. New York, 1971.

– Daniel HÐmery: Ho Chi Minh de l’ Indochine au Vietnam, Ed. Gallimard, Paris, 1990.

– Daniel HÐmery: Jeunsse d’un coloniÐ. GenÌse d’un exil Ho Chi Minh Jusqu’en 1911, Approches, Asia, No – 11.

– Sophie Quinn Judge: Ho Chi Minh, The missing years, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, California, 2002.

– Huúnh Kim Kh¸nh: Vietnamese communism, 1925 – 1945, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1982.

– Jean Lacouture: Ho Chi Minh, Ed. Seuil, Paris, 1967.

– David Marr: Vietnamese trandition on trial, 1920 – 1945, University of California Press, Berkeley, Clifornia, 1981.

– C.P. Rageau: Ho Chi Minh, Ed.Presses Universitaires, Paris, 1970.

– Stain Tonnesson: The Vietnamese Revolution of 1945: Roosevelt, Ho Chi Minh and De Gaulle in a World at War, London, SAGE, 1991

– Duiker William J. : Ho Chi Minh a lif, Hyperion, New York, 2000.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: